ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Οι ειδικές εκδηλώσεις απαιτούν ειδική υποστήριξη και εμείς φροντίζουμε για αυτό. Επανδρώνουμε το δυναμικό με ωραίες παρουσίες, ενθουσιώδεις, επικοινωνιακές, με αυτοπεποίθηση και αντίστοιχους επόπτες που μπορούν να χειριστούν τυχόντα θέματα με επιτυχία λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος.

 

Όλα τα μέλη των ομάδων έχουν ειδικά ενημερωθεί για τους στόχους των εκδηλώσεων και ο υπεύθυνος κάθε ομάδας εξασφαλίζει ότι το κάθε μέλος της κατανοεί τον ρόλο του σε αυτή και ανταποκρίνεται επιδιώκοντας  την επίτευξη των αναλογούντων στόχων του