ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

Θεωρούμε το δυναμικό υλοποίησης διαφημιστικού προγράμματος κομβικό για την επιτυχία του. Για τον λόγο αυτό  επενδύουμε σε αυτό με τεχνικές παρακίνησης μέσω ενδελεχούς εκπαίδευσης και ειδικής αναφοράς στα θετικά στοιχεία των προϊόντων/υπηρεσιών που προωθούνται. Παράλληλα κατά το στάδιο της επιλογής για την ένταξη σε πρόγραμμα επιπέδου, αξιολογούμε και την προσωπικότητα των υποψηφίων.

 

Επίσης υιοθετούμε προγράμματα ειδικών κινήτρων για τις ομάδες βάσει αποτελεσμάτων και καλλιεργούμε την αντιμετώπιση τους ως πρεσβευτές των προϊόντων/υπηρεσιών που προωθούν, σε αντιδιαστολή με παρουσιαστές ρουτίνας. Είναι δε γεγονός ότι αν και ελεύθεροι εξωτερικοί συνεργάτες (έργου), εμφανίζουν πιστότητα και διάρκεια στη συνεργασία μαζί μας.

3.2.4 Human resources - dream free